Nieuwbouw voor transferium

Staatsbosbeheer gaat starten met de bouw van een informatiecentrum op Veluwetransferium Het Leesten bij Apeldoorn. Het wordt een multifunctioneel gebouw met horeca voor natuurliefhebbers en recreanten. In samenwerking met architect Olaf Gisper zorgen wij voor de inpassing.

Vervangingsstrategie
In Rotterdam vallen op veel plekken kastanjes en essen, in totaal meer dan 10% van het bomenbestand, uit door ziekte. In aanvulling op ons Bomenplan Rotterdam stellen wij nu een vervangingsstrategie op. Op basis van een achttal pilotlocaties worden vuistregels geformuleerd.
Groene bedrijventerreinen
Hoe kunnen we de bedrijventerreinen in Arnhem vergroenen? Na een eerste casestudie voor Rijnpark komen nu in een vervolgopdracht alle andere locaties in de stad aan bod. Inzet is om de bedrijventerreinen meer ruimtelijke kwaliteit te geven en klimaatbestendig te maken. >
Hoogwatergeul in beeld
In samenwerking met uitgeverij Blauwdruk heeft het waterschap Vallei en Veluwe een boek uitgebracht over de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld. Het boek, Hoogwatergeul voor de IJssel, is met zijn foto’s, interviews en bondige artikelen een prachtig verslag van dit ingrijpende project.

vb