• Wind in Limburg, landschapsvisie windenergiebeleid, Provincie Limburg, 2011
 • Apeldoorns Kanaal, ontwikkelingsvisie, Provincie Gelderland, 2011
 • Den Tol, ontwerp windpark, Windunie, 2011-2012
 • Woonwind, beleidsverkenning windenergie stedelijk gebied Flevoland, Provincie Flevoland, 2010
 • Park Lingezegen, kwaliteitskader, Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen, 2011
 • Verstild getij, atlas Nederlandse Waddenkust, Regionaal College Waddengebied, 2011
 • Veluwetransferium Apeldoorn, landschapsplan, Staatsbosbeheer, 2009-heden
 • Veessen-Vorchten, inpassingstudie dijktracé, Provincie Gelderland, i.s.m. Land-id, 2009-2010
 • Landelijk Strijp Eindhoven, landschapsplan, Gemeente Eindhoven, i.s.m. Ecologica, 2009
 • Stichtse Putten, Zeewolde, masterplan polderentree, Gemeente Zeewolde, i.s.m. Altenburg & Wymenga, 2009
 • Drieluik Landelijk Strijp, Eindhoven, landschapsplan stadsrand, Gemeente Eindhoven, i.s.m. Enno Zuidema Stedebouw, Haskoning, 2009
 • Noordelijke Meentsteeg,
  Gelderse Vallei, studie ecologische verbindingszone, Provincie Utrecht, i.s.m. De Groene Ruimte, 2009
 • Hogeland, Groningen, ontwerpstudie boerenerven, Libau, 2002-2003
 • Het Klooster Nieuwegein, ontwerp landschapszone bedrijventerrein, Gemeente Nieuwegein, i.s.m. Enno Zuidema Stedebouw, 2002-2003
 • Bergen, Egmond, Schoorl visie buitengebied, Natuurmonumenten e.a., 2002
 • Reconstructie Zandgebieden, beeldkwaliteitplan groeigebied Elsendorp De Peel, Dienst Landelijk Gebied, i.s.m. Frans Sturkenboom, 2001
 • Door de velden, masterplan beeldende kunst Nieuwe Hollandse Waterlinie, Dienst Landelijk Gebied, i.s.m. Bram Breedveld, 1999
 • Windenergie in Nederland, ontwerpstudie, Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, 1997
 • Maasvlakte 2 Rotterdam, ontwerpnota, ontwerpstudies, Gemeente Rotterdam, i.s.m. projectbureau, 1996-1998
 • Locaties voor windenergie, ontwerpstudie, NUON, PNEM, 1996
 • Larservaart, plan ecologische verbinding, Provincie Flevoland, 1995
 • Bomendijk Voorst, landschapsvisie dijkversterking, Rijkswaterstaat, i.s.m. projectgroep, 1995
 • Windenergie Maastricht, landschappelijke inpassing windturbineparken, Gemeente Maastricht, 2009
 • De Vilt, visie ontwikkeling omgeving natte natuurparel, Gemeente Boxmeer, 2009
 • Fryske wyn, ruimtelijke plan windenergie Friesland, Atelier Fryslân, 2008-2009
 • Buurtschap Markelo, ontwerp buurtschap varkenshouderijen, LTO Noord, i.s.m. M3H architecten, 2008
 • Veessen-Wapenveld, variantenstudie en ontwerpuitwerking Hoogwatergeul, Provincie Gelderland, i.s.m. Grontmij, Arcadis, Land-id, 2008-heden
 • Kreekraksluizen-Spuikanaal,
  ontwerp windpark, Eneco, Delta Energy, 2007-2008
 • A58 en N62 Zeeland, routeontwerp snelwegen, Provincie Zeeland, i.s.m. Alies Rommerts stedenbouw
 • Polder Groot Mijdrecht Noord, alternatieven wateropgave en relocatiestudie, Provincie Utrecht, 2006-2009
 • De Barnewinkel, Apeldoorn, structuurschets stadslandgoed, Midcorp Investments bv, 2005-2006
 • Windturbines A27, Almere, ontwerp windpark, Plusenergy, 2005
 • Veenkoloniën landbouwscenario, Stichting Veenkoloniën, i.s.m. Nieuwe Gracht, LEI, 2004-2005
 • Peel en Maas, Beerze-Reusel, Maas en Meijerij, beeldkwaliteitplannen landbouwontwikkelingsgebieden reconstructie zandgronden, Provincie Noord-Brabant, 2004-2005

Documentatie Landschap