Dijkenkaart
Met het Deltaprogramma staan er in het Gelderse rivierengebied nieuwe omvangrijke ingrepen voor de deur. In de ogen van de provincie moet de ruimtelijke kwaliteit daarbij opnieuw een belangrijke rol spelen.
De dijkenkaart onderscheidt voor de dijken verschillende typologieën. In belangrijke mate is die typologie gebonden aan de ligging en de aanwezige grondslag. Op de hogere oeverwallen is de dijkhoogte lager dan in de kom. Tegelijk is er op deze meer zandige ondergronden vaak meer kans op piping waardoor de bermen breder worden. Die wetten voor de opbouw van een dijk spiegelen zich dus in de opbouw van het dwarsprofiel.
Maar de dijk is meer dan een waterkering. Vanuit dat besef brengt de kaart ook een fors deel van de omgeving van de dijken in kaart. Oude wielen, die vroegere dijkdoorbraken markeren, maar ook strangen, overslaggronden en kwelkommen kleuren op een typerende wijze het rivierenlandschap. De wijze waarop de bebouwing gerelateerd laat met zijn variatie ook veel van de verschillen in het landschap zien.

 

Opdrachtgever: provincie Gelderland
Opdrachten: verkenning ruimtelijke kwaliteit in kader HWBP
Ontwerp: 2012 – 2013
I.s.m. Ferdinand van Hemmen