Kampereilanden
De Kampereilanden zijn aangewezen als een van de locaties voor de verkenning van de strategie van meerlaagse veiligheid. De vier eilanden, pal ten noorden van Kampen, kennen voornamelijk een agrarisch gebruik. Het gebied vormt bij extreme calamiteiten nu een bergingsgebied, het ligt achter een regionale kering.

 

De verkenning bracht uiteenlopende ruimtelijke alternatieven in beeld. Een versterking van de primaire kering langs het Zwarte Meer zet in op preventie. Blijft dit een regionale kering dan moet dit samengaan met het vergroten van het risicobewustzijn. Een versterking van de oude, landinwaarts gelegen dijk geeft meer bergingsruimte en biedt middels buitenpolders ruimte voor natuur. Het inzetten op evacuatie vormt een derde mogelijkheid. Daartoe zouden de ontsluitingswegen hoogwatervrij moeten worden of dient te worden ingezet op vluchtplaatsen voor bewoners en vee. Een vierde mogelijkheid is om alleen ingrepen uit te voeren die het overstromingsrisico gelijk houden, dan is een kleine versterking van de dijk rond een van de vier eilanden toereikend. De alternatieven zijn op haalbaarheid, kosten en draagvlak bekeken.

 

Als vervolg op de voorkeur voor een traditionele dijkverbetering is een studie gemaakt van de mogelijke aanpak. Zes uiteenlopende dwarsprofielen tonen de kansen die uiteenlopen van een aanpak puur gericht op waterveiligheid tot het mee koppelen van andere functies zoals agrarisch gebruik, een fietsroute of een uitzicht plek op het vogelrijke water.

 

Locatie: Kampen

Opdrachtgever: waterschap Drents Overijsselse Delta
Opgave: verkenning meerlaagse veiligheid, verkenning dijkontwerp
Omvang: 4833 ha

Ontwerp: 2013

ligatuur balk diverse pagina's 2