Veessen-Wapenveld
In het gebied tussen Veessen en Wapenveld zal in het kader van de Planologische Kern Beslissing Ruimte voor de Rivier een hoogwatergeul worden gerealiseerd. De geul geeft meer ruimte aan het rivierwater en zorgt daarmee bij piekafvoeren voor een verlaging van de waterstand in de IJssel. De ingreep heeft een forse impact op de ruimtelijke opbouw van het gebied. Ingezet is op de voortzetting van het bestaande agrarische gebruik. Dat betekent dat de geul alleen bij calamiteiten gebruikt zal worden. Voor zowel het inlaatwerk als het uitlaatwerk is voor een vaste drempel gekozen. De openingen worden gecombineerd met een hoogwatervrije doorsteek. De kunstwerken benadrukken straks de markante overgang van de Veluwe naar de IJssel. Ook het tracé van de nieuwe dijken speelt in op het onderliggende landschap. In samenhang met de aanleg van de hoogwatergeul wordt het aangrenzende gebied op diverse punten aangepast. Daarbij moet gedacht worden aan nieuwe fietspaden en kanoroutes, maar ook aan het realiseren van een ecologische verbinding langs de westelijke dijk.

 

Opdrachtgever: Provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe
Opdrachten: ruimtelijk kader, ontwikkeling varianten, ontwerp, ambitiedocument, supervisie
Ontwerp: 2008 – 2013
Realisatie: 2013 – 2017
Omvang: 857ha
I.s.m. Arcadis, Grontmij, HKV