Kers op de taart! | Mosterdhof

Mooi Mosterdhof is geselecteerd als één van de 8 finalisten van de Challenge Groene Projecten 2023 van de Provincie Gelderland! Met de hiermee verdiende bijdrage kan de vergroening verder gerealiseerd worden. Stenen maken plaats voor bomen en plantvakken, hemelwater wordt deels afgekoppeld naar wadi’s. Samen met bewoners zijn hofjes ontworpen en stimuleren we de vergroening van hun tuinen.


Erfgoed en waterveiligheid gekoppeld | Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Een ravelijn van de vesting Gorinchem wordt weer prominent zichtbaar gemaakt én zal straks onderdeel uitmaken van de waterkering van de dijk, een bijzondere combinatie. Momenteel worden de laatste details uitgewerkt zodat in september kan worden gestart met de uitvoering. De ravelijn is de eerste in een reeks van 4 verdedigingswerken die binnen dijkversterking Gorinchem-Waardenburg wordt hersteld. De ravelijn had een functie in de Vestingwerken van Gorinchem, Oude Hollandse Waterlinie en Nieuwe Hollandse Waterlinie.


Klimaat adaptieve woonwijk | Mijdrecht

Afgelopen jaar is hard gewerkt aan het ontwerp van de duurzame en klimaat adaptieve nieuwe wijk Het Oosterland in Mijdrecht. We beperken de ophoging, behouden het grondwaterpeil en creëren voldoende ruimte en vangen het hemelwater zichtbaar in het gebied. Dit brengt de dynamiek van de natuur heel dichtbij en geeft een aangename groene woonomgeving. Samen met Wissing leggen we momenteel de laatste hand aan het beeldkwaliteitsplan dat binnenkort, samen met het bestemmingsplan, ter inzage gaat.


Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well

De huidige dijken rond Well en omgeving beschermen het dorp Well en de omliggende kernen van Elsteren, Het Leuken, De Kamp en Kasteel Well. Naast dijkversterkingen en verleggingen wordt hiermee voorzien in rivierverruiming met de groene rivier, beekherstel en nieuwe gebiedsinrichting. Vraagstukken die vragen om een bredere kijk naar de gehele ontwikkeling van het gebied. Onder de naam MaasWaarde gaat ons team samen met Waterschap Limburg en RHDHV aan de slag met het gebied tussen Maas en Maasduinen.


Concept Ontwerp Nieuwe Natuur Schokland

De puzzel is gelegd: het voorlopig ontwerp voor het agrarisch natuurgebied dat de waardevolle archeologie ten zuiden van Schokland behoudt, is gepresenteerd.
Een uitgekiend patroon van infiltratiegeulen voegt zich onnadrukkelijk naar het gebied, terwijl het karakteristieke contrast tussen polder en eiland herkenbaar blijft. Een drietal nieuwe uitkijkpunten bieden zicht over de rivierduin-zone. Ze vertellen het rijke verhaal van Schokland en omgeving, en maken het nieuwe weidevogelgebied beleefbaar.


Masterplan Papendal

Het langstlopende project van veenenbos en bosch krijgt een upgrade. Met het oog op nieuwe ontwikkelingen en innovaties is het Masterplan geactualiseerd. Papendals ambitie om zowel in topsport- als klimaatdoelen koploper te zijn en blijven, is evident.
De oorspronkelijke planprincipes blijven intact, maar er komt meer ruimte voor verduurzaming en bijzondere sportfaciliteiten. Dit alles binnen de natuurlijke context van Arnhem-Noord.